Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Etablering av nye studietilbud

Dersom avdelingene og høgskolen ønsker å opprette nye studietilbud, bør planlegging startes tidligst mulig for å få en forsvarlig kvalitetssikring av tilbudet som skal gis.

Januar - juni året før planlagt oppstart:

  • Avdelingen utarbeider utkast til studieplan
  • Definere bl.a. målgruppe, kompetanse og læringsutbytte for studiet
  • Vurdere behov for studiet, regionalt og nasjonalt
  • Lage oversikt over liknende og beslektede studier som allerede er etablert ved egen og andre institusjoner.  Lage oversikt over søkermassen til disse studiene siste par år.
  • Lage oversikt over institusjonens faglige kompetanse på fagområdene som studiet innbefatter
  • Alle studieplaner skal tilfredsstille kravene i §7-2 i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning og høgskolens veileder for implementering av kvalifikasjonsrammeverket

Forslag til nye masterstudier (unntatt studier innenfor fagområdet logistikk) skal godkjennes av NOKUT med søknadsfrist 15.3 og 1.9. Søknaden skal beskrives i hht NOKUT søkerhåndbok. Før søknaden oversendes til NOKUT skal den legges fram for høgskolestyret for godkjenning. Avdelingen må oversende søknad til Studiekontoret i god tid før styremøtet.

Juni året før planlagt oppstart:

Som ledd i kvalitetssikringen av studiet og for å forsikre seg om at studiet dekker behovene i arbeidslivet, bør utkast til studieplan drøftes med aktuelle samarbeidsorganer  og organisasjoner innen privat og offentlig næringsliv/forvaltning.

August - oktober

Dekan oversender forslag til studieplan og emnebeskrivelser, med beskrivelse av strategiske og budsjettmessige konsekvenser til Studiekontoret. Avdelingen må prioritere mellom forslag som har budsjettmessige konsekvenser.

November

Høgskoledirektør legger fram for høgskolestyret forslag til endringer i studieprogrammet som har strategiske og budsjettmessige konsekvenser.

Studieutvalget skal kvalitetssikre foreslått studieplan og emnebeskrivelser i henhold til §7-2 i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning.

Desember

De foreslåtte budsjettmessige konsekvensene av det nye studietilbudet må innarbeides i kommende års budsjett som legges fram for høgskolestyret.

Styret vedtar studieprogrammet for kommende studieår med måltall.

Desember-februar

Dekan og studieleder/studiekoordinator har ansvar for at det nye studiet og emnebeskrivelsene legges inn i elektronisk studiehåndbok (NEXUS)

1. mars

Studieplan offentliggjøres via studiehåndbok på web 

 
Våre partnere: