Kvalitetssystem

Revidering av eksisterende studieprogram

Tidsakse for studieprogramutvikling


Styrets behandlinger

Mai/juni: Foreløpige forslag til endringer i studieporteføljen for det påfølgende studieåret. Styret gjør vedtak om hva fagmiljøene kan jobbe videre med.

September/oktober: Vedtak om nye studieprogram og endringer i studieprogramporteføljen for påfølgende studieår med budsjettmessige konsekvenser.

Desember: Opptaksrammer for opptaket påfølgende studieår. Alle studieprogrammer det skal være opptak til påfølgende høst med normtall for antall studenter.

Styret skal behandle alle søknader om akkreditering som skal sendes til NOKUT. Styret skal ha hele søknaden utarbeidet iht NOKUTs søkerveiledning. Styret gjør vedtak om at høgskolen skal søke NOKUT om akkreditering.

 

Avdelingens behandlinger

Avdelingen skal melde inn planer om nye studier innen 1. mai. I avdelingens utredning må bl.a.  følgende belyses: ressurser til studiet, forskningskobling og fagmiljø knyttet til studiet, relevans og læringsutbytte, rekrutteringsgrunnlag og arbeidsmarked.

Avdelingen skal behandle sak vedr intern akkreditering inkl. studieplan for foreslåtte til nye studier innen 1. september.

Avdelingen skal behandle endringer i sin studieportefølje med budsjettmessige konskevenser for påfølgende studieår innen september.

Avdelingene skal oppdatere informasjon i studiehåndboka innen 1. januar.

 

Avdelingsstyret

Avdelingsstyret skal vedta:

Avdelingens forslag til nye studieprogram for påfølgende år med vurdering av kostnadsbehov.

Studieplaner med emnebeskrivelser for nye studier – faglig gjennomgang av foreslått studium og kontroll av fagmiljø knyttet til studiet.

Avdelingens studieprogram påfølgende år

 

Fagmiljøenes arbeid

Internt akkrediterte studier: Nye studier skal være beskrevet iht «veileder for opprettelser av nye studier» innen august året før planlagt oppstart.

Eksternt akkrediterte studier (masterstudier): Søknadsfrister til NOKUT: 1. mars og 15. september. Studier kan ikke igangsettes før akkrediteringen er vedtatt av NOKUT og KD har godkjent oppstart av programmet. Det innebærer at fagmiljøene må beregne to år fra søknad sendes til NOKUT til studiet kan igangsettes. Søknad om akkreditering av studium skal behandles av styret før søknaden oversendes NOKUT.

Alle studier skal være beskrevet ihht veileder for utvikling av studieplaner og emnebeskrivelser, og lagt inn slik at studiehåndboka kan publiseres 15. januar.

 

Administrasjonen:

Januar: Bestillingsbrev til avdelingene om studieprogramarbeidet som skal vedtas til høsten, med tanke på oppstart påfølgende år.

Innmelding til SO for endringer av grunnstudier: innen 12. desember

Markedsføring:

·         Brosjyre: frist for oppdatering av innhold 15. november

·         Internasjonale studier: oppdatering for Study in Norway: innen 1. november

·         Ny versjon av studiehåndboka skal publiseres innen 15. januar.

Internasjonale studenter: søknadsfrist opptak: 1. februar

Søknadsfrist nasjonale studenter: søknadsfrist 15. april

 

Studieutvalgets rolle:

Studieutvalget skal:

·         fastsette veiledere for opprettelse og endringer av studier og for utvikling av studieplaner og emnebeskrivelser

 ·         påse at nye studier og vesentlige endringer i eksisterende studier er beskrevet iht fastsatt veileder.

 ·         kvalitetssikre at høgskolens studier oppfyller krav i forskrifter og interne retningslinjer


VedleggStørrelse
Tidsakse for studieprogramutvikling.doc42.5 KB