Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Kvalifisering til førsteamanuensis

Den vanlige veien for kvalifisering til førsteamanuensis vil være via doktorgrad, for eksempel ved å søke en stipendiatstilling. I tillegg kan vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling som gjennom år har publisert en del forskning når som helst søke om personlig opprykk til førsteamanuensis. I denne sammenheng må det også nevnes at alternativ opprykksvei for mange stillinger (for eksempel førstelektor) er dosent. Dosent er den vitenskapelige toppstillingen innenfor den undervisningsbaserte karriereveien. Veiledning for søknad om opprykk finnes i forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger[1].

Målgruppe:

Programmet er åpent for fast vitenskapelig ansatte førstelektorer og amanuenser som ønsker overgang/opprykk til førsteamanuensis.

Søknad og prosess:

For vitenskapelig ansatte (førstelektorer eller amanuenser) som ønsker overgang/opprykk til førsteamanuensis tilbyr høgskolen følgende prosess.

  1. Den vitenskapelig ansatte utarbeider en individuell søknad om å få starte på en prosess med hensikt å oppnå kompetanse som førsteamanuensis. Dersom søknaden godkjennes vil avdelingen oppnevne en faglig mentor for den aktuelle søkeren. Mentoren skal ha kompetanse minst på førsteamanuensisnivå og vil fortrinnsvis være fra egen institusjon. Dersom faglige hensyn tilsier det kan mentoren ha sin hovedstilling ved en annen institusjon. Mentoren skal gi råd om hvilke forskningsaktiviteter som vil være nødvendige for å oppnå førsteamanuensis-kompetanse.
  2. Sammen med mentor utarbeider søkeren en plan over hvilke forskningsarbeider som skal gjennomføres med sikte på å oppnå førsteamanuensiskompetanse, og en oversikt over hvordan arbeidene skal publiseres. Planen skal være tidsbegrenset. Planen vil gi grunnlag for å tildele forskningstid i den aktuelle perioden.
  3. Når de planlagte arbeidene er publisert, eller på et tidspunkt som mentor og søker finner rimelig, utferdiger den vitenskapelig ansatte en søknad om personlig opprykk til førsteamanuensis basert på den dokumenterte forskningen som er utført.

Høgskolen vil på bakgrunn av en slik søknad oppnevne en sakkyndig komite og følge vanlige rutiner for vurdering av personlig opprykk til førsteamanuensis.

 


 

[1] http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129

 
Våre partnere: