Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Førstelektorprogram

Retningslinjer - kvalifiseringsprogram for opprykk til førstestilling

Godkjent styret 1/05

Formål

Førstelektorprogrammet er fra HiM sin side en institusjonell satsing for å stimulere til utvikling av faglig og pedagogisk kompetanse slik det er beskrevet i retningslinjer for opprykk til førstelektor.  Programmet er fleksibelt og skal tilpasses den enkelte søkers kvalifikasjonsgrunnlag og arbeidssituasjon.  Gjennom programmer ønsker HiM å styrke fou-virksomheten ved høgskolen både når det gjelder forskning og utviklingsarbeid, og legge til rette for en karrierevei for høgskolelektorer og amanuenser.  Det skal særlig legges vekt på kompetanseutvikling ved institutt og fagmiljø der det pr i dag er få førstestillinger.

Programmet består av:

 • Kurs eller deler av kurs, i vitenskapsteori og forskningsmetode/-design og publisering osv. som arrangeres av Vestnorsk Nettverk - Forskarutdanninga eller doktorgradskurs ved andre institusjoner.
 • Kurs som høgskolen selv arrangerer (for eksempel skrivekurs, prosjektkurs og lignende) eller tilsvarende kurs ved andre institusjoner.
 • Gjennomføring av minst ett fou-prosjekt.  Søkeren må selv utarbeide prosjektbeskrivelse for disse.
 • Veiledning av kandidatene.  Hver deltaker får oppnevnt egen veileder.  Veileder skal minst ha førstestillingskompetanse og helst erfaring med vurdering av førstelektorsøkere.  Det skal gjøres avtale mellom kandidat og instituttet om slik veiledning.
 • Etablering av grupper for eller nettverk av kandidater som får midler gjennom programmet.
 • Seminar for kandidater med blant annet orientering om opprykksregler og praktisering av disse.

Målgruppe/søknadsutforming

Programmet er åpent for alle fagtilsatte som er fast ansatt, og som innen en fastsatt tidsramme vil arbeide mot å søke opprykk til stilling som førstelektor.  Søkere bør normalt ha utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå, og være tilsatt i stilling som høgskolelektor eller amanuensis. 

Opplysninger i søknaden

Søkeren må ta utgangspunkt i kriteriene for opprykk til førstelektor, vurdere egne kvalifikasjoner i forhold til disse og skissere en framdriftsplan for arbeidet.  Det skal gå fram av søknaden hvilke deler av programmet søkeren ønsker å nytte seg av, og hvilke veiledningsbehov kandidaten har.  Behov for stipend/frikjøp fra undervisning må også komme fram.

Grunnlag for opptak

Stipend blir utlyst en gang i året.  Søknaden fremmes gjennom instituttene som foretar en prioritering mellom søkerne. Søknadene prioriteres av vedkommende avdeling (dekan) og avgjøres av rektor. For å komme inn under ordningen, må man være i posisjon for å kunne søke opprykk til førstelektor.

Ved vurdering skal det legges vekt på:

 • At søknaden er realistisk og lar seg gjennomføre etter den oppsatte planen
 • I hvilken grad det vil tilføre instituttet/høgskolen relevant kompetanse
 • I hvilken grad gjennomføringen av programmet medvirker til utvikling av lærings- og studiemiljøet ved instituttet/høgskolen
 • I hvilken grad instituttet/fagmiljøet har behov for økt kompetanse
 • Høgskolens behov for flere kvinner i førstestillinger
 • Tidligere arbeider som er kompetansegivende i forhold til førstelektoropprykk
 • Under ellers like forhold skal en legge vekt på ansiennitet ved høgskolen

Midler til programmet

Økonomiske rammer for ordningen blir fastsatt av høyskolestyret ved den årlige budsjettfordelingen. Midler/stipend blir tildelt for et år om gangen.

Bruken av stipendet

Stipendet blir nyttet til frikjøp av undervisning, til reiser og evt. til dekning av avgift for ved andre institusjoner.  Det er en forutsetning at den instituttdisponible fou-delen i stillingen blir nyttet til arbeidet ved programmet.  Det kan gis stipend i inntil tre år.  Grad av frikjøp skal være fleksibel og tilpasset den enkelte søker og behovene ved instituttet.  Som hovedregel blir det gitt førstelektorstipend slik at samlet tid til programmet blir rundt 50 %. 

Plikter

Kandidaten rapporterer om bruken av stipend i forbindelse med fornyelse av søknad.  Kandidater som gjennomfører programmet, må forplikte seg til å søke om opprykk til førstelektor innen et år etter avsluttet program.  Ved oppnevning av kommisjon skal HiM sørge for at medlemmene er/blir godt kjent med de kriteriene som skal legges til grunn for vurderingen og med formål og opplegg av høgskolens førstelektorprogram.  Kandidaten må inngå en bindingstid på to år etter avsluttet program.  

Andre forhold

Ved eventuelt senere doktorgradsstipend fra HiM kommer tildelte midler fra førstelektorprogrammet til fratrekk. 

 


 
Våre partnere: