Kvalitetssystem

Informasjon før utreise

Før du drar - Huskeliste FRA A- Å.

ADRESSEENDRING

Husk å registrere semesteradresse i utlandet på studentweb.  Det kan hende noen trenger å få tak i deg!

BOLIG

De fleste vertsinstitusjonene har egne avtaler med hybler og leiligheter. Du kan også avtale bolig privat. Du vil få informasjon om dette ved å gå til den enkelte institusjon sine nettsider for internasjonale studenter eller på møtet med internasjonalt koordinator. 

FINANSIERING

Dersom du ikke er Erasmus student, kan du bli spurt om å dokumentere at du har tilstrekkelige økonomiske midler til å finansiere ditt studieopphold i utlandet. USA krever foreløpig uttalelse fra Lånekassa.

Lånekassen

Lånekassen gir noe støtte til studier i utlandet. Har du studiefinansiering gjennom Lånekassen beholder du denne i den tiden du er på utvekslingsopphold i regi av Høgskolen i Molde. I tillegg til basisstøtte, kan du søke reisestøtte, eventuelt språkstipend og også skolepengestøtte dersom det er nødvendig. Vær oppmerksom på at dette beløpet ikke alltid dekker oppholdet fullt ut

Huske å søke om lån og stipend i Lånekassen så snart du har mottatt opptaksbrev og bekreftelse på ditt studieopphold i utlandet fra Internasjonal koordinator. Alle henvendelser til Lånekassa gjør du selv og det er du som er ansvarlig for å finne ut hva du har krav på av støtte.

For mer informasjon om de ulike støtteordningene på Lånekassens websider eller på telefonnr: 04545

Skolepenger og betaling av semesteravgift

Undersøk om institusjonen krever skolepenger, og hvor mye av dette Lånekassen kan dekke i form av lån og stipend. Erasmus studenter betaler kun semesteravgift til høgskolen i Molde og ikke skolepenger. Hvis du reiser privat betaler du skolepenger til vertsinstitusjonen og ikke semesteravgift til Høgskolen i Molde.

Reisestøtte

Alle som skal på et utvekslingsopphold med varighet utover 1 måned, og som er forhåndsgodkjent av Høgskolen i Molde, kan søke om reisestøtte. Se nettsidene til Lånekassen.

Erasmus-stipend

Har du fått innvilget utveksling til en av Erasmus-partnerne til hiMolde har du rett på Erasmus-stipend i inntil 12 måneder. 

 

FORSIKRING

Reiseforsikring

Alle studenter som reiser ut må være forsikret. Det er ditt ansvar å sørge for reiseforsikring og å dekke utgifter til forsikring. Undersøke om din forsikring vil dekke eventuell skade, tap og hjemreise ved sykdom under utenlandsoppholdet. Medlemskap i NAV utland gir rett til dekning av helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom.  Sjekk med dine foreldre om du kan være forsikret gjennom dem.  ANSA har et bra tilbud om studentforsikring. ANSAs studentforsikring er spesialdesignet for utenlandsstudenter og består blant annet av innbo-, ulykke- og studieavbruddsforsikring, samt forsikring som dekker hjemkallelse og reisegods.

Helseforsikring

Under utenlandsstudiene har studenter rett til dekning av helsetjenester gjennom NAV utland. Når du søker om lån/stipend i Lånekassen for utenlandsoppholdet, blir du automatisk rapportert til NAV utland. NAV utland sender informasjon og nødvendig dokumentasjon som gir deg rett til dekning av helsetjenester.
Dersom du ikke søker lån/stipend gjennom Lånekassen, må du selv kontakte NAV utland for å søke om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge (såkalt frivillig medlemskap) slik at du får nødvendig dokumentasjon og er dekket. 

Ansvarsforsikring

Er du sykepleier- eller vernepleierstudent som skal ha praksisstudier i utlandet må du undersøke om du trenger å tegne en egen ansvarsforsikring som dekker erstatningsansvar dersom du påfører andre skade under praksisstudiene. Ansa tilbyr de fleste fagforbundene slik forsikring til sine medlemmer. Sykepleiestudenter kan få ansvarsforsikring gjennom Sykepleierforbundet.

Det finnes unntaksvis noen utenlandske universiteter som pålegger sine internasjonale studenter å tegne lokal forsikring. I slike tilfeller vil studentene få informasjon om dette. I andre tilfeller krever universitetet at det må legges fram dokumentasjon fra NAV utland for å få fritak for lokal helseforsikring.

 

SPRÅK

Krav

Enkelte universitet / høgskoler krever at du har 4 eller bedre i engelskkarakter fra videregående skole.

Reiser du til en institusjon hvor Høgskolen i Molde ikke har avtale, kan du regne med å måtte ta en språktest. Informasjon om de mest brukte engelsktestene kan du finne her: 

Link til TOEFL: eller Link til IELTS

Kurs

Ønsker du utveksling til et ikke-engelskspråklig land anbefaler vi at du tar et språkkurs før du drar, selv om undervisningen skal foregå på engelsk. Lånekassen kan gi språkstipend. 

 

TRYGGHET OG SIKKERHET

Europeisk helsetrygdkort

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekke utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EU-, EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere. Folketrygden dekker imidlertid ikke reise til og fra Norge.

Kortet bestilles elektronisk.

Helseattest

Enkelte land krever at du har en helseattest fra din lege som bekrefter at du har god helse.

Pass

Husk gyldig og korrekt pass for hele studieperioden. Noen land har egne krav til type pass. Flere land krever at passet er gyldig ett halvt år etter planlagt hjemkomst.

Politiattest

Enkelte land krever at du har politiattest.

Vaksiner

Enkelte land krever spesielle vaksiner. Du må sørge for at du tilfredsstiller kravet. Skaff deg et internasjonalt vaksinekort.

Ta malariaforebyggende medisiner der dette anbefales.

Visum

Reiser du utenfor EU-landene må du som oftest ha visum. Dette søkes om via landets ambassade. Du må ha et offisielt opptaksbrev fra din mottaksinstitusjon før du kan søke om studentvisum. Du må selv dekke visumkostnadene. Tiden det tar å få visum og prisen du må betale kan variere fra land til land. Ta derfor tidlig kontakt med det aktuelle lands ambassade for å få informasjon om søknadsprosedyrer og hvilken dokumentasjon de krever.

Universitetet i Oslo har utarbeidet en sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet. Les denne for din egen trygghet og sikkerhet.

 

PRAKTISK LENKER

ANSA – Association of Norwegian Students Abroad, www.ansa.no

ANSAs formål er å ivareta de norske utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Her finner du tips og informasjon om visum, oppholdstillatelse, trygd. Ect. 

 

UDI Utlendingsdirektoratet

UDI har god informasjon på sine sider. Her kan du finne praktisk informasjon om landet du vil studere i og ikke minst hvilke sikkerhetshensyn en skal ta.

 

ESN– Erasmus Student Network

Erasmus Student Network (ESN) I er en internasjonal student organisasjon. Deres prinsipp er studenter hjelper studenter.