Kvalitetssystem

Rutine for registrering og flagging av forskningspublikasjoner

1. Formålet med denne rutinen er

 • 1.1. Å sørge for at alle forskningspublikasjoner produsert av ansatte ved HiM blir registrert av biblioteket og i NVI/Cristin-systemet, på rett måte og så tidlig som mulig
 • 1.2. Å bidra til økt oppmerksomhet omkring publiseringsaktiviteten ved høgskole

2. Ansvarsfordeling

 • 2.1. Den enkelte forsker er ansvarlig for å rapportere inn publikasjoner som skal registreres til biblioteket.
 • 2.2. Biblioteket ved biblioteksleder er ansvarlig for registrering av forskningspublikasjoner ved HiM.
 • 2.3. Nødvendige avklaringer og etablering av rapporteringsrutiner er viserektor for forskning sitt ansvar.
 • 2.4. Informasjonssjef er ansvarlig for å bekjentgjøre publiseringsvirksomhet ved HiM.
 • 2.5. Panorama-redaksjonen er ansvarlig for å vurdere om det skal lages en større mediasak knyttet publiseringene.

3. Publikasjoner som skal/kan registreres

 • 3.1. Alle publikasjoner som er tellende i NVI-systemet skal registreres.
 • 3.2. Forskningsrapporter som ansatte er (med)forfatter til skal registreres.
 • 3.3. Publikasjoner fra fagtidsskrifter, kronikker og debattinnlegg som er relatert forskerens fagområde og hvor forskerens tilknytning til HiM er gjort kjent, skal registreres.
 • 3.4. Foredrag, gjesteforelesninger, opptredener i media hvor forskerens tilknytning til HiM er gjort kjent skal registrere.
 • 3.5. Andre faglige bidrag kan også registreres etter skjønn fra biblioteket, eventuelt etter konsultasjon med viserektor for forskning

4. Rutiner for registrering og bekjentgjøring

 • 4.1. Så snart en publikasjon som faller under pkt 3.1 ovenfor er akseptert for publisering (online[1] eller i papirformat) sender forskeren melding om dette til biblioteket@himolde.no (alternativt i internposten merket "Cristin v/biblioteket" . Eposten bør inneholde så mye informasjon som mulig om tittel, forfattere, publikasjonskanal, abstract etc. og evt. lenke til online-versjon. En kopi av selve publikasjonen må også sendes inn.
 • 4.2. Biblioteket registrerer så bidraget i NVI/Cristin – evt. etter videre dialog med forskeren.
 • 4.3. Biblioteket sender så melding til informasjonssjef og Panorama-redaksjonen om bidraget.
 • 4.4. Informasjonssjef kommuniserer med forskeren om en kort nyhetsmelding om bidraget.
 • 4.5. Panorama-redaksjonen kommuniserer evt. med forskeren om en mediasak rundt publikasjonen.
 • 4.6. Som et minimum bekjentgjøres publiseringer som faller under pkt. 3.1 som en nyhetssak på høgskolens hjemmesider, helst med lenke til en videre beskrivelse av bidraget og forskerens nettside. Det lages også et nyhetsoppslag på informasjonsskjermene.
 • 4.7. Evt. bekjentgjøring av bidrag som faller under pkt 3.2 til 3.4 vurderes av informasjonssjefen

 


[1] Dersom bidraget publiseres online før det publiseres i papirform flagges det så snart online-versjonen er tilgjengelig.