Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Høgskolestipendiatmidler

Høgskolestipendiatmidler tildeles over KD's budsjett uten føringer for tematikk. Midlene er derved frie og bør benyttes til bl.a. å styrke rekrutteringen innen sentrale fagområder, og ikke minst, mhp å posisjonere seg innenfor nye fagfelt og oppdukkende problemstillinger. Ofte vil disse tidlig i forløpet, ikke være kommet inn som tematikk i utlyste programmer fra offentlige finansieringskilder som for eksempel Forskningsrådet, og derved, være vanskelig å finansiere via eksterne kanaler.

Høgskolestipendiatmidler bør videre benyttes som en del av høgskolens incentivssystem ved for eksempel å prioritere prosjektideer, team og personer som best følger opp mht de strategiske mål høgskolen har satt seg. Høgskolestipendiatmidlene er også en vesentlig ressurs mht å kunne styrke etablerte forskningsgrupper og dannelse av miljøer, over kritisk masse.

 

A. Søknad på ledige høgskolestipendiatmidler

 

  1. I forbindelse med tildeling av nye høgskolestipendiatmidler og/eller ved frigjøring av eksisterende høgskolestipendiatmidler, inviteres fagmiljøene ved HiM, til å sende inn søknader om høgskolestipendiatprosjekt, i form av prosjektskisser på maksimum 5 sider. 
  2. Administrasjonen ved sekretariatet sender ut invitasjonen, og i invitasjonen angis det hvor mange stillinger som er ledige.
  3. Den enkelte søknad/skisse skal inneholde en klar prosjektbeskrivelse for stipendiet som grunnlag for en kvalitetsbedømmelse. Prosjektets hovedmål og delmål, materiale, metoder og forventet nytteverdi skal beskrives sammen med veiledere, andre ressurser og mulige samarbeidspartnere. Søknaden skal være signert av prosjektleder og veileder.
  4. Søknadene skal sendes samlet fra avdelingsnivå v/dekanen med en begrunnet skriftlig og signert prioritering som bl.a. skal belyse rekrutteringsbehov relatert til HiMs FoU-strategi, og videre inneholde en vurdering av innovasjonsgrad og fremtidig potensial.
  5. Søknadene sendes til administrasjonen v/sekretariat. 
  6. Søknadene vurderes av rektoratet og rektoratet foretar sin prioritering etter behandling i ledermøtet

Vedtatt i Forskningsutvalget 18.02.08

 
Våre partnere: