Kvalitetssystem

Arbeidsplan/ Tidsressurs for vitenskapelige ansatte ved HiM - retningslinjer

Prinsipper vedtatt i styret 25. april 2013 (sak 2013/19)

Tildeling av tidsressurs – norm

Tidsressurs for vitenskapelig ansatte fordeles etter følgende normer:

Stilling

Undervisning

Forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling

Administrasjon mv

Professor og førsteamanuenser

45 %

45 %

10 %

Førstelektor, amanuenser og høgskolelektorer

70 %

20 %

10 %

Normert tildeling baserer seg på dokumentert aktivitet/produksjon over tid (tre år), og følges opp gjennom sterkere styring og besluttes av personalleder gjennom arbeidet med de årlige arbeidsplaner.

Tildeling av tidsressurs (FoU-tid) ut over normen – søknad og kriterier
Vitenskapelig ansatte som er tilsatt i en stillingsgruppe som har 20 % FoU-tid som norm, kan etter søknad få økt denne til inntil 45 % av årsverket, basert på kriterier som er beskrevet i disse retningslinjene.

En søknad om økt FoU må inneholde:

 • En beskrivelse av innholdet i FoU-arbeidet, og hvordan det skal gjennomføres.
 • Begrunnelse eller motivasjon for søknaden. For eksempel om det er ledd i kvalifiseringsløp.
 • Samlet andel FoU-tid det søkes om (inntil 45 %).
 • Opplysning om eventuell ekstern finansiering.
 • Eventuelle samarbeidspartnere (medarbeidere eller organisasjoner/bedrifter).
 • En beskrivelse av hvordan arbeidet skal publiseres eller formidles.

Det er utarbeidet eget skjema for søknad om FoU-tid ut over normen, se vedlegg.

Ved vurdering av søknaden skal ett eller flere av følgende kriterier legges til grunn:

 • Arbeidets faglige relevans.
 • Arbeidets betydning for høgskolens relasjon til samfunns- og arbeidsliv.
 • Om søknaden er ledd i et kvalifiseringsløp.
 • Om omsøkte prosjekt innebærer faglig samarbeid og nettverksbygging, internt på høgskolen og/eller eksternt med andre FoU-institusjoner.
 • Eventuell ekstern finansiering.

Andre kriterier kan også komme til anvendelse hvis særlige forhold tilsier det. I situasjoner der det er nødvendig å prioritere mellom søkere, skal det legges vekt på en rimelig fordeling av utvidet FoU-tid mellom ansatte over tid.

Vanligvis blir det innvilget FoU-tid innenfor rammen av den årlige arbeidsplanen. Avhengig av prosjektets art, vil det likevel ofte være aktuelt å tildele FoU-tid for en lengre periode, f eks inntil tre år.

Reduksjon av FoU-tid
Det er en forutsetning at FoU-arbeid dokumenteres. Dokumentasjonsformen kan være tradisjonell vitenskapelig publisering i tidsskrift med fagfellevurdering, artikkel i andre fag- eller bransjetidsskrifter, bok eller bokkapittel, konferansebidrag (artikkel eller poster), kronikker, andre former for rapporter eller arbeidsnotat som registreres i Cristin, høgskolens forskningsdatabase.

Dersom dokumentert FoU-arbeid over noe tid har et svært lite omfang, eller er fraværende, vil dette normalt føre til at FoU-tiden blir redusert. Dette gjelder både for personellgrupper som har 45 % FoU-tid som norm, og grupper som etter søknad har fått tildelt tid ut over 20 %.

Før det blir aktuelt å redusere FoU-tid skal personalleder motta en skriftlig redegjørelse fra den vitenskapelig ansatte om forholdet. Redegjørelsen etterfølges av en samtale mellom ansatt og personalleder.

Basert på redegjørelsen, og samtalen om denne, kan konklusjonen bli at den opprinnelige FoU-tiden videreføres for nok et år. Det vil da normalt ligge en forutsetning om at dokumentert FoU-arbeid øker i omfang i løpet av denne perioden. Men konklusjonen kan også bli at tildelt FoU-tid blir redusert til 20 % kommende år. Etter dette året kan ny søknad om FoU-tid fremmes som beskrevet i pkt 1, eller det kan søkes om å få tilbake 45 % forskningstid som norm.  Ansatte som ønsker å videreføre en FoU-aktivitet innenfor rammen av 20 %, og heller legge større vekt på undervisningsoppgaver, trenger ikke å sende ny søknad.