Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Tildeling av forskningstermin

Forskningstermin ‚Äď retningslinjer

- vedtatt i styret 19. september 2013 (Sak 2013/50)

 1. Form√•l

Hensikten med forskningstermin er √• gi mulighet til sammenhengende forskningsvirksomhet, og b√łr foreg√• ved utenlandsk l√¶rested/forskningsmilj√ł. Forskningsterminen skal brukes til konsentrasjon omkring forskningsprosjekter, publisering, utvikling av internasjonale forskningskontakter og faglig fornyelse.

Fast ansatte i stilling som professor og f√łrsteamanuensis har rett til √• s√łke om forskningstermin etter retningslinjene. Som fast ansatt regnes i denne sammenheng ogs√• ansatte p√• kvalifiseringsvilk√•r etter forskrift til tjenestemannsloven, ¬ß 5 nr.1.

2. S√łknad

Begrunnet s√łknad om forskningstermin sendes H√łgskolen i Molde p√• eget skjema. Med s√łknaden skal f√łlge en plan for hvordan terminen er tenkt benyttet. S√łknaden skal inneholde en beskrivelse av forskningsprosjektet, samt en plan for publisering og eventuell annen formidling. S√łknadsfrist er 1. april forut for det kalender√•ret det s√łkes om.

3. Tildeling

Forskningstermin tildeles av h√łgskolen innen 1. juni i kalender√•ret f√łr forskningsterminen skal p√•begynnes. Tildelingen forutsetter at vedkommende avdeling finner s√łkerens arbeidsplan for forskningsterminen tilfredsstillende. I vurderingen m√• det ogs√• tas hensyn til arbeids- og budsjettsituasjonen ved den enkelte enhet. En s√łker som uten gyldig grunn over lengre tid ikke har v√¶rt forskningsaktiv, b√łr ikke innvilges forskningstermin. Tildeling er normalt avhengig av at tilfredsstillende vikarordning kan etableres og finansieres.

Det m√• s√łrges for at veiledningsoppgaver for mastergrads-/doktorgradsstudenter kan videref√łres p√• tilfredsstillende m√•te.

Antall tilsatte som kan innvilges forskningstermin m√• tilpasses h√łgskolens √łkonomiske prioriteringer innenfor tildelt budsjett. Dersom det av undervisnings- eller budsjettmessige grunner blir behov for en prioritering av s√łkerne, skal det legges vekt p√• de fremlagte forskningsplaner, tidligere forskningsinnsats, s√¶rlig stor belastning/innsats gjennom lengre tid innen undervisning, veiledning, administrasjon opptjent ansiennitet mv. Dersom to s√łkere st√•r tiln√¶rmet likt etter en samlet vurdering, skal det underrepresenterte kj√łnn innenfor gjeldende fagfelt prioriteres.

4. Opptjening av ansiennitet og avvikling

Det kan gis inntil ett √•rs forskningstermin etter seks tjeneste√•r ved H√łgskolen i Molde. Det forutsettes at tjenesten har v√¶rt sammenhengende og med normal arbeidstidsfordeling mellom forskning, undervisning, formidling, samlingsarbeid og administrasjon. Det kan tilsvarende gis inntil ett semesters forskningstermin etter tre √•rs sammenhengende tjenestetid.

Forskningsterminer starter normalt 1.1 eller 1.8 i √•ret etter s√łknads√•ret og avsluttes normalt 31.7 eller 31.12.

Forskningsterminer skal normalt avvikles sammenhengende. Ved forskningstermin på ett år er eventuell ferie inkludert.

Ansiennitet til ny forskningstermin opparbeides fra terminens avslutning.

Dersom tjenstlige hensyn tilsier det, kan forskningstermin tas ut inntil ett √•r ¬ęf√łr tiden¬Ľ mot at neste forskningstermin utsettes tilsvarende, eller inntil to √•r ¬ęetter tiden¬Ľ mot at neste forskningstermin kan tas ut tilsvarende tidligere.

Permisjon avbryter ikke tjenestetiden, men går til fradrag i opptjeningstiden.

Permisjon med hjemmel i lov, hovedtariffavtalen eller hovedavtalen for statsansatte (dvs. syke-permisjon, f√łdselspermisjon, omsorgspermisjon, velferdspermisjon, permisjon for √• avtjene verneplikt og permisjon for organisasjonsmessige oppdrag) kan regnes som ¬ętjeneste¬Ľ etter s√¶rskilt vurdering i hvert enkelt tilfelle. Ved s√łknader om forskningstermin etter lengre tids frav√¶r forutsettes det at s√łkerens behov for faglig oppdatering og s√łkerens planer for terminen gis s√¶rskilt vurdering.

Forskyvninger av forskningstermin kan gj√łres etter bestemmelsene over.

Midlertidig tilsatte f√łrsteamanuenser og professorer som g√•r over i et fast tilsettingsforhold, f√•r medregnet det midlertidige tilsettingsforholdet i ansienniteten.

Ved direkte overgang fra stilling som f√łrsteamanuensis og professor ved andre norske universiteter og h√łgskoler medtas eventuell opptjent ansiennitet. Det kreves likevel minst to √•rs tjenestetid ved H√łgskolen i Molde.

Dersom en forskningstermin m√• avbrytes som f√łlge av sykdom, f√łdsel m.m., kan vedkommende etter s√łknad f√• gjennomf√łre terminen p√• et senere tidspunkt.

5. Rettigheter og plikter

Den som har forskningstermin er fritatt for undervisning, veiledning og administrasjon og har ikke tilstedeværelsesplikt.

Den som har forskningstermin har plikt til √• konsentrere sin arbeidsinnsats om de(t) prosjekt(er) som danner grunnlaget for s√łknaden om forskningstermin.

Den som har forskningstermin skal ikke, uten i samr√•d med sin avdeling, p√•ta seg undervisning, eksamensarbeid, oppdrags/forskningsprosjekt eller annet arbeid som kan v√¶re til hinder for konsentrasjon om forsknings-virksomheten. Om n√łdvendig kan likevel veiledning av mastergrads- og doktorgradsstudenter mv. videref√łres.

6. Rapportering

Innen to m√•neder etter forskningsterminens utl√łp skal det gis en rapport om resultatet av forskningsterminen og hvordan denne vil influere p√• forskningsplanene videre.