Kvalitetssystem

Tildeling av forskningstermin

Forskningstermin – retningslinjer

- vedtatt i styret 19. september 2013 (Sak 2013/50)

 1. Formål

Hensikten med forskningstermin er å gi mulighet til sammenhengende forskningsvirksomhet, og bør foregå ved utenlandsk lærested/forskningsmiljø. Forskningsterminen skal brukes til konsentrasjon omkring forskningsprosjekter, publisering, utvikling av internasjonale forskningskontakter og faglig fornyelse.

Fast ansatte i stilling som professor og førsteamanuensis har rett til å søke om forskningstermin etter retningslinjene. Som fast ansatt regnes i denne sammenheng også ansatte på kvalifiseringsvilkår etter forskrift til tjenestemannsloven, § 5 nr.1.

2. Søknad

Begrunnet søknad om forskningstermin sendes Høgskolen i Molde på eget skjema. Med søknaden skal følge en plan for hvordan terminen er tenkt benyttet. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av forskningsprosjektet, samt en plan for publisering og eventuell annen formidling. Søknadsfrist er 1. april forut for det kalenderåret det søkes om.

3. Tildeling

Forskningstermin tildeles av høgskolen innen 1. juni i kalenderåret før forskningsterminen skal påbegynnes. Tildelingen forutsetter at vedkommende avdeling finner søkerens arbeidsplan for forskningsterminen tilfredsstillende. I vurderingen må det også tas hensyn til arbeids- og budsjettsituasjonen ved den enkelte enhet. En søker som uten gyldig grunn over lengre tid ikke har vært forskningsaktiv, bør ikke innvilges forskningstermin. Tildeling er normalt avhengig av at tilfredsstillende vikarordning kan etableres og finansieres.

Det må sørges for at veiledningsoppgaver for mastergrads-/doktorgradsstudenter kan videreføres på tilfredsstillende måte.

Antall tilsatte som kan innvilges forskningstermin må tilpasses høgskolens økonomiske prioriteringer innenfor tildelt budsjett. Dersom det av undervisnings- eller budsjettmessige grunner blir behov for en prioritering av søkerne, skal det legges vekt på de fremlagte forskningsplaner, tidligere forskningsinnsats, særlig stor belastning/innsats gjennom lengre tid innen undervisning, veiledning, administrasjon opptjent ansiennitet mv. Dersom to søkere står tilnærmet likt etter en samlet vurdering, skal det underrepresenterte kjønn innenfor gjeldende fagfelt prioriteres.

4. Opptjening av ansiennitet og avvikling

Det kan gis inntil ett års forskningstermin etter seks tjenesteår ved Høgskolen i Molde. Det forutsettes at tjenesten har vært sammenhengende og med normal arbeidstidsfordeling mellom forskning, undervisning, formidling, samlingsarbeid og administrasjon. Det kan tilsvarende gis inntil ett semesters forskningstermin etter tre års sammenhengende tjenestetid.

Forskningsterminer starter normalt 1.1 eller 1.8 i året etter søknadsåret og avsluttes normalt 31.7 eller 31.12.

Forskningsterminer skal normalt avvikles sammenhengende. Ved forskningstermin på ett år er eventuell ferie inkludert.

Ansiennitet til ny forskningstermin opparbeides fra terminens avslutning.

Dersom tjenstlige hensyn tilsier det, kan forskningstermin tas ut inntil ett år «før tiden» mot at neste forskningstermin utsettes tilsvarende, eller inntil to år «etter tiden» mot at neste forskningstermin kan tas ut tilsvarende tidligere.

Permisjon avbryter ikke tjenestetiden, men går til fradrag i opptjeningstiden.

Permisjon med hjemmel i lov, hovedtariffavtalen eller hovedavtalen for statsansatte (dvs. syke-permisjon, fødselspermisjon, omsorgspermisjon, velferdspermisjon, permisjon for å avtjene verneplikt og permisjon for organisasjonsmessige oppdrag) kan regnes som «tjeneste» etter særskilt vurdering i hvert enkelt tilfelle. Ved søknader om forskningstermin etter lengre tids fravær forutsettes det at søkerens behov for faglig oppdatering og søkerens planer for terminen gis særskilt vurdering.

Forskyvninger av forskningstermin kan gjøres etter bestemmelsene over.

Midlertidig tilsatte førsteamanuenser og professorer som går over i et fast tilsettingsforhold, får medregnet det midlertidige tilsettingsforholdet i ansienniteten.

Ved direkte overgang fra stilling som førsteamanuensis og professor ved andre norske universiteter og høgskoler medtas eventuell opptjent ansiennitet. Det kreves likevel minst to års tjenestetid ved Høgskolen i Molde.

Dersom en forskningstermin må avbrytes som følge av sykdom, fødsel m.m., kan vedkommende etter søknad få gjennomføre terminen på et senere tidspunkt.

5. Rettigheter og plikter

Den som har forskningstermin er fritatt for undervisning, veiledning og administrasjon og har ikke tilstedeværelsesplikt.

Den som har forskningstermin har plikt til å konsentrere sin arbeidsinnsats om de(t) prosjekt(er) som danner grunnlaget for søknaden om forskningstermin.

Den som har forskningstermin skal ikke, uten i samråd med sin avdeling, påta seg undervisning, eksamensarbeid, oppdrags/forskningsprosjekt eller annet arbeid som kan være til hinder for konsentrasjon om forsknings-virksomheten. Om nødvendig kan likevel veiledning av mastergrads- og doktorgradsstudenter mv. videreføres.

6. Rapportering

Innen to måneder etter forskningsterminens utløp skal det gis en rapport om resultatet av forskningsterminen og hvordan denne vil influere på forskningsplanene videre.