Kvalitetssystem

Oppdragsvirksomhet

 

Høgskolen i Molde prioriterer forskningsbasert undervisning,¨og det faglige personalet er engasjert over et bredt spekter av forsknings- og utredningsprosjekt. Flere av prosjektene er av særlig interesse for regionen, men det arbeides også med problemstillinger av generell karakter, ofte etter oppdrag fra sentrale nasjonale organer. Vår forskningsaktivitet og kvalifikasjonene til vår stab har gitt oss muligheten til gi doktorgradsutdanning. Møreforsking Molde AS organiserer en stor del av høgskolens eksternt finansiert forskningsaktivitet.

 

Forskningsvirksomheten ved HiMolde og Møreforsking Molde AS er konsentrert omkring:

  • Logistikk, herunder petroleumslogistikk, maritim logistikk og helselogistikk
  • Informatikk
  • Transportøkonomi, herunder transportmodeller og transportplanlegging
  • Evaluering, herunder næringsutvikling, offentlige virkemidler og nyskaping
  • Samfunnsendring, organisasjon og ledelse, herunder kunnskap, kompetanse og innovasjon 
  • Helsetjenesteforskning med vekt på kliniske hjelperelasjoner

 

Vårt faglige ansvar er å ha forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Samtidig skal vi være en ressurs for lokalt og regionalt næringsliv og være en pioner i å ta i bruk ny vitenskap i teori og praksis.

 

Kontaktperson: Geir Arne Svenning, geir.svenning@himolde.no 955 59 443