Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Oppdragsvirksomhet - plikter og rettigheter for partnene

1. PLIKTER OG RETTIGHETER FOR PARTENE

Oppdragstaker forplikter seg til √• gjennomf√łre oppdraget spesifisert i prosjektbeskrivelsen innenfor angitte tids-og ressursrammer, slik at forutsatt resultat av oppdraget faktisk framkommer.  Oppdragstaker har ansvaret for kvaliteten p√• resultatet av oppdraget i henhold til de krav det er rimelig √• stille p√• grunnlag av forutsatt faglig dyktighet hos den eller de personer som oppdragstaker har stilt til r√•dighet/engasjert for √• f√• utf√łrt oppdraget. Oppdragsgiver har ansvar for krav til kvalitet og kompetanse for de deltakere som oppdragsgiver stiller med i oppdraget.

Skifte av personell for utf√łring av oppdraget p√• grunn av uforutsette √•rsaker (for eksempel sykdom eller fratredelse av stilling) pliktes informert til oppdragsgiver.  Merutgifter dekkes av oppdragstaker.  Dersom det avtales at skifte av personell skal skje etter krav fra oppdragsgiver, skal oppdragsgiver dekke merutgiftene.  Dersom forsinkelse p√•l√łper, slik at forventet ytelse ikke kan skje i tide, plikter oppdragstaker √• informere oppdragsgiver om omfanget av forsinkelsen p√• et s√• tidlig tidspunkt som mulig. Dersom forsinkelsen er vesentlig skal oppdragstaker skriftlig sp√łrre oppdragsgiver om han √łnsker oppdraget utf√łrt til tross for forsinkelsen. Oppdragstaker skal da opplyse om n√•r ytelsen kan forventes gjennomf√łrt. Velger oppdragsgiver √• f√• oppdraget gjennomf√łrt, har oppdragstaker frist fram til det tidspunkt som er oppgitt.

2. PRIS OG BETALING 

Oppdraget avregnes etter den pris som er avtalt i kontrakten.  Ved betalingsforsinkelse kan oppdragstaker kreve renter i henhold til lov om forsinket betaling av 17.12.1976 nr. 100.  Tilleggsytelser ut over det som er nevnt i prosjektbeskrivelsen betales av oppdragsgiver og skal avtales skriftlig.  Utstyr som kj√łpes inn for √• gjennomf√łre oppdraget, skal betales av oppdragsgiver. Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, forblir utstyret h√łgskolens eiendom.  Avtalt pris kan endres dersom endrede regler f√łrer til at offentlige avgifter eller skatter p√•l√łper slike tjenester som avtalt.

3. RISIKO 

Oppdragstaker har risikoen, og derved erstatningsplikt, for alle dokumenter, beskrivelser, instrukser og utstyr dersom disse skades eller √łdelegges mens de befinner seg i oppdragstakers varetekt utenfor oppdragsgivers lokaler.

Oppdragsgiver har risikoen for alt utstyr som oppdragsgiver stiller til disposisjon for oppdragstaker innenfor oppdragsgivers lokaler. 

4. TAUSHETSPLIKT 

Forvaltningslovens  (10. februar 1967) taushetsbestemmelser kommer til anvendelse for oppdragstakers personale. Oppdragstaker plikter √• f√łlge de samme regler som for oppdragsgivers personale i forbindelse med sikring av konfidensiell informasjon. Oppdragsgiver m√• i s√• fall gi skriftlig informasjon om spesielle regler.

5. RETTIGHETER TIL RESULTATER (forskningsresultater, metoder, kursopplegg m.m. som oppdraget resulterer i)

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt har oppdragstaker rett til å publisere resultatene og til å benytte resultatene i sin virksomhet. Denne rett er betinget av at oppdraget er avsluttet og sluttrapport er levert oppdragsgiver. Oppdragsgiver har rett til å få tilbake alle dokumenter, tegninger og lignende som er innlevert under oppdraget.

6. FORCE MAJEURE

Dersom det inntreffer en ekstraordin√¶r situasjon som etter vanlige kj√łpsrettslige regler m√• regnes som force majeure, ansees avtalen ikke som misligholdt s√• lenge force majeure-situasjonen vedvarer. Dersom situasjonen varer eller antas √• vare mer enn tre m√•neder, kan hver av partene si opp avtalen med √©n m√•neds varsel.

7. VARIGHET / OPPSIGELSE / ERSTATNING

Avtalen gjelder til oppdraget er fullf√łrt. Avtalen kan ikke sies opp uten at dette er skriftlig avtalt. Ved vesentlig mislighold fra oppdragstakers side, kan oppdragsgiver heve avtalen med √łyeblikkelig virkning og kreve erstatning. Erstatningen skal ikke overstige summen av avtalt pris og kj√łpesum for utstyr, jfr. pkt. 2.  Betalingsmislighold utover 30 dager regnes som vesentlig mislighold og gir oppdragstaker rett til √• heve avtalen med √łyeblikkelig virkning og kreve erstatning innenfor de samme begrensninger som nevnt over.  Dersom oppdragsgiver p√• grovt, uaktsomt eller forsettelig m√•te p√•f√łrer oppdragstaker ekstraordin√¶re kostnader av betydning, kan oppdragstaker heve avtalen med √łyeblikkelig virkning og kreve erstatning.

8. ENDRINGER / TILLEGG TIL AVTALEN

Endringer i oppdragets innhold eller omfang må avtales skriftlig.

9. BEHANDLING AV TVISTER

Partenes rettigheter og plikter bestemmes i sin helhet av norsk rett.  Tvister oppst√•tt i forbindelse med denne kontrakten skal s√• vidt mulig s√łkes l√łst ved forhandlinger. Dersom ikke enighet oppn√•s, avgj√łres tvisten ved de ordin√¶re domstoler.